Zapraszamy do biegu POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ!

bieg policz siewosp bieg

10 stycznia 2016r. w ramach  Finału WOŚP po raz drugi pobiegniemy w Wodzisławiu Śląskim.
Jest to bardzo popularny bieg i to nie tylko w środowisku biegaczy. Rokrocznie uczestniczy w nim kilka tysięcy osób w całej Polsce.
Od zeszłego roku Wodzisławianie są wśród nich.
Głównym przesłaniem biegu jest nagłośnienie problemu, jakim jest zwiększająca się liczba osób chorujących na cukrzycę.

logo fitolkaRozgrzewkę poprowadzi Trener Studio Fitness FitOlka

Zapisy do biegu już od 10:00 w Galerii Karuzela a także na godzinę przed biegiem na Rynku.

Start o godz 14:00 z Wodzisławskiego Rynku do Parku Miejskiego i z powrotem, Meta znów na Rynku.

Trasa Wodzisławskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” to dystans 2100 metrów.

ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!! ZAPRASZAMY!!!

REGULAMIN WODZISŁAWSKIEGO BIEGU

„POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”

10.01.2016r.

 1. ORGANIZATOR
 2. Bieg „Policz się z cukrzycą” jest organizowany w ramach Wodzisławskiego Finału WOŚP organizowanego przez Wodzisławski Klub Naszej Ziemi z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wiklinowej 22a ze Sztabem w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego DZIUPLA ul. Jana 17, nr Sztabu 605.

2.Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Nasz Wodzisław ul. Boczna 28 Wodzisław Śląski 44-300

 1. CEL
 2. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą”

–programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także

Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.

 1. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
 2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 3. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2016 r. na trasie RYNEK- PARK MIEJSKI – RYNEK.
 2. Start Biegu „Policz się z cukrzycą” odbędzie się o godz. 14.00, a zakończenie odbędzie się ok. godz. 15.00.

3.Długośd trasy: ok. 2100m.

 1. Trasa będzie oznaczona oraz zabezpieczona przez Członków Stowarzyszenia Nasz Wodzisław oraz Wolontariuszy Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 2. W II. Wodzisławskim Biegu „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział

wszyscy niezależnie od wieku.

 1. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego.

Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania w Sztabie WOŚP nr 00605 .

W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika (Stosowne zaświadczenia będą do pobrania w sztabie na stronie WOŚP)

 1. Wszyscy uczestnicy II Wodzisławskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 2. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 2. Zgłoszenia do II Wodzisławskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu.
 4. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:

1) prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego.

2) dokonanie opłaty startowej.

3) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów.

 1. Limit uczestników w II Wodzisławskim Biegu „Policz się z cukrzycą” wynosi 100 osób.
 2. Opłata startowa za udział w II Wodzisławskim Biegu WOŚP –Policz się z cukrzycą wynosi wrzutkę do puszki. Będzie zbierana do puszki Wolontariusza WOŚP zarejestrowanego w Sztabie o nr 605
 3. Opłatę należ uiścić przy rejestracji:
 4. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

1) numer startowy wraz z czterema agrafkami,

2) pamiątkowy gadżet

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników II Wodzisławskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia II Wodzisławskiego Biegu „Policz się z cukrzycą”.
 3. Dane osobowe uczestników II Wodzisławskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w II Wodzisławskim Biegu „Policz się z cukrzycą” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w II Wodzisławskim Biegu „Policz się z cukrzycą”. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników II Biegu „Policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w

gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.

 1. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 2. Organizator zapewnia szatnię(namiot) bez natrysków.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.